Maki İnşaat KVKK Aydınlatma Metni

MAKİ İNŞAAT TURİZM NAKLİYE MADENCİLİK SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.

AYDINLATMA METNİ

 

Değerli  http://makiinsaat.com/  kullanıcısı;

İş bu metin kapsamında; Veri Sorumlusu Maki İnşaat Turizm Nakliye Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kısaca: Maki İnşaat olarak anılacaktır. Veri Sorumlusu KIZILIRMAK MAH. 1443 CAD. NO:25/ BLOK KAT 15 DAİRE :108’ dir.

Maki İnşaat olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında tarafınızı kanuni bir yükümlülük ve güvenilirliğe dayanan şirket prensiplerimiz çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirerek haklarınız ve hassasiyetlerimiz konusunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir: 

Bu kapsamda hizmet alımı sebebi ile Aydınlatma formunu doldurmanız suretiyle veya internet hizmetini kullanmanız, sesli iletişim yolları ile irtibat kurmanız halinde alınacak kayıtlar suretiyle tarafınızdan temin edilen Ad-Soyad, T.C. Kimlik bilgileri, adres bilgileriniz e-mail adresi ve telefon numarası gibi iletişim bilgileriniz, işitsel kayıtlar, personel için özlük bilgileri, ceza mahkûmiyeti,  güvenlik tedbirleri, ses ve görüntü kayıtları gibi kişisel verileriniz açık rızanız doğrultusunda/ sair mevzuat hükümleri ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ilgili maddesi doğrultusunda kişisel veriler şirketimiz personel temini veya müşteri ilişkileri kapsamında şirketimiz iş sahası çerçevesinde;

Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,

Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi,

Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler v.b.),

Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,

Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, bayilik ilişkisi içerisinde bulunduğumuz şirketlere, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere,

KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Maki İnşaat kişisel verilerinizi yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda yurt içinde ve/veya yurt dışında ortak ve iştirakleriyle (ve/veya işin yerine getirilmesi için paylaşılması gereken üçüncü kişi iş ortaklarıyla) Kanunun 8. ve 9. Maddelerine uygun olarak paylaşılabilir.  

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

Maki İnşaat kişisel verilerinizi açık rızanız ile dolduracağınız form vasıtasıyla/ (veya internet, mobil işlemler yaparken onaylayacağınız aydınlatma formu ve onay vereceğiniz açık rıza formu vasıtasıyla toplamaktadır. Bunun yanı sıra başka yöntemlerle farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; sunduğumuz ürün ile hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır.

Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Maki İnşaat ile iletişime geçerek açıkladığınız durumlarda da kişisel verileriniz toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’unun 5. Maddesi kapsamında açık rızanıza dayalı olarak, anayasal ilkeler çerçevesinde işlenecek ve muhafaza edilecektir. Bu kapsamda açık rızanızı geri almadığınız sürece kişisel verileriniz belirtilen amaç ve yöntemlerle işlenecektir ve Kanun’a uygun olarak muhafaza edilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Veri sahibi olarak Maki İnşaat‘a yukarıda belirtilen adresimize fiilen ya da makiinsaat@hotmail.com  adresi vasıtası ile ya da noter kanalı ile tarafımıza başvurarak;                                                                                                                         

•          Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

•          Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

•          Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

•          Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

•          Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•          işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•          İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

•          Kanunu’ un 7. maddesinde yer alan şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini ya da yok edilmesini isteme, yapılan düzeltme, silme ya da yok etme işlemlerinin kişisel verilerin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,

•          Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak Maki İnşaat’a iletmeniz durumunda Maki İnşaat talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Maki İnşaat Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.

Detaylı bilgi için “ http://makiinsaat.com/’’ adresinde bulunan Kişisel Verilerin Korunması Politikamızı inceleyerek öğrenebilirsiniz.

Haber ve Duyurular
Mogan Sel kapanı işi kısa sürede işleve sokuldu.
Asfalt Plenti Kurulumu Tamamlandı.

Her Hakkı Saklıdır. Copyright © 2014 - Site içeriğindeki yazı ve görselleri kaynak göstermek koşuluyla kısmen ve/veya tamamen yayınlanabilir.